Резултати

Резултати

Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 12.5 км

Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост при трансгранични: 5 броя


1.Кампания за повишаване на осведомеността по отнешение на пътната безопасност

2.Наръчник за безопасно шофиране

3.Уеб-базирано приложение с информация за опасни критични точки -2бр

4. Ръководство за най-добри практики за пътната намеса / строителство за ограничаване на продължителността, риска и замърсяването