Резултати

Резултати

Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 12.5 км

Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост при трансгранични: 5 броя


1.Кампания за повишаване на осведомеността по отнешение на пътната безопасност

2.Наръчник за безопасно шофиране

3.Уеб-базирано приложение с информация за опасни критични точки -2бр

4. Ръководство за най-добри практики за пътната намеса / строителство за ограничаване на продължителността, риска и замърсяването

 

Разработена е уеб базирана платформа за проследяване на черни точки по пътищата в трансгранични регион.

„Черна точка“ или blackspot локация е място, където пътно-транспортните произшествия са по-чести от средно статистическите нива за пътната инфраструктура. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на кръстовище или пък неадекватна маркировка за регулиране на възможностите за изпреварване. След извършване на анализ на пространственото разпределение на катастрофите, пътните условия и причините за случването им на места с повишена концентрация на ПТП, бяха определени  опасните зони-blackspot локации на територията на трансграничния регион.

Можете да използвате системата на адрес: https://chervenbryag.bg/ten-t/