Целеви групи

1. Широката общественост

Описание:

Население на община Александрия и община Червен бряг.

Според последното официално преброяване в Румъния (2011 г.), общото население на Александрия е 45.434 жители. Според официалната информация и като се има предвид радиус от 2 км пътища, предлагани за рехабилитация по този проект, цялото население на община Александрия е засегнато от проекта. Градската повърхност на Александрия е 9,56 km², а пътищата, обхванати от инвестицията, са разположени на изток, запад и северозапад от града. Според общия ситуационен план (приложен) може да се види, че цялото население на града ще се възползва от инвестицията.

Според данни от преброяването през 2016 г. населението на община Червен бряг възлиза на 26 533 жители. Общината се нарежда на второ място след община Плевен. През последните 5 години се наблюдава постоянна тенденция към намаляване на населението на община Червен бряг. Тази тенденция е характерна както за Плевенска област, така и за Северозападен статистически регион. Също така, реализация на инвестиции от български партньор води до свързване на община Червен бряг (26 533 жители) с градовете Девенци (689 жители), Телиш (954 жители), Чомаковци (1028 жители) с път Е83.

С навлизането на двадесет и първи век транспортът е критична връзка между икономическото и социалното развитие. Ефективните транспортни системи позволяват на хората да достигнат работните си места, да се грижат за здравето си, да получат образование и да получат необходимите храни и стоки в подкрепа на ежедневното си съществуване. По същия начин, лошо планираните транспортни системи могат да продължат съществуващите неравенства, да увеличат замърсяването на въздуха и шума и да допринесат за сложността на решаването на дилемите за градско и селско планиране. Не може да има малко съмнение, че транспортът през двадесет и първи век ще е толкова свързан с придвижване на хора и стоки и улесняване на равен достъп до услуги, както предишният век е фокусиран върху движещите се превозни средства.

Като заключение извършването на необходимите инвестиции в пътната мрежа в общините до 2020 г. би могло да създаде директни, косвени и предизвикани работни места за региона. По-добрата интегрирана и ефективна транспортна система, която допълнително улеснява свободното движение на хора и стоки в рамките на ЕС и със съседите му и която интегрира иновативни технологии и системи за управление на трафика, не само подобрява икономическите условия за бизнеса, но осигурява допълнителен тласък на генериране на нови работни места.

Целева стойност: 74648.00

 

2.  Малки и средни предприятия

Описание:

Интелигентните, устойчиви и напълно взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи са необходимо условие за завършване и добро функциониране на единния европейски пазар и за свързване на Европа със световния пазар („TEN-T to Connect“). Те са истински артерии на европейската икономика и нейното благосъстояние на гражданите. Освен това, в труден икономически контекст, белязан от минимален растеж и ограничен публичен бюджет, инвестициите в ключови инфраструктури със силна добавена стойност в ЕС могат да повишат конкурентоспособността на Европа („Connect to compete“). Изграждането на инфраструктура предлага възможности за европейските компании и увеличава заетостта, докато инвестициите в инфраструктура генерират дългосрочни ползи чрез подобрена свързаност, като по този начин катализират интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж („Compete to grow“).

Брутният вътрешен продукт (БВП) е един от основните макроикономически показатели, даващ представа за състоянието и икономическия потенциал на териториалните единици. За сравнителен анализ се използва показателят „БВП на глава от населението“. Данните показват, че Червен бряг има по-нисък БВП на глава от населението от средния за страната и Северозападния регион. За Александрия официалната статистическа информация сочи подобна ситуация, като БВП на глава от населението в окръг Телеорман е 4 341 евро и регистрирана безработица в размер на 11%. От българска страна до 2015 г. със среден БВП на глава от населението за страната е 9359 лева, а за Северозападен регион – 5652 лева, за област Плевен, размерът на създадения БВП е 5051 лева. В сравнение с останалите общини в Северозападния регион Червен бряг е в най-лошо положение от Белене и Плевен.

По отношение на растежа на БВП на човек от населението, постигнат за периода 2006-2010 г., регион Червен бряг също е в неблагоприятно положение. При среден ръст от 139,1% за страната и 122,0% за Северозападния регион, в Плевен той е 113,5%. По отношение на този показател Червен бряг е на последно място в област Плевен.

Към 2016 г. производството в региона възлиза на 2114880 хил. лв., което е със 17 699 хил. лв. по-малко в сравнение с 2012 г. Тази негативна тенденция е резултат от въздействието на икономическата криза, настъпила след 2013 г.

За анализирания период се наблюдава тенденция на намаляване на общия доход от дейност, като намалява с 8,7% за целия период. Тенденции в оперативните приходи се наблюдават в отделните сектори. В първичния сектор до 2016 г. спрямо 2013 г. има ръст от 55,7%. Това е резултат от приходите главно от растениевъдство и по-специално от зърнени култури и зърнени култури, също подкрепени от европейски фондове. Вторичният сектор изпитва най-тежко въздействие от икономическата криза в страната през анализирания период. Оперативните доходи във вторичния сектор намаляват със 17,5%. Най-голям спад е в строителния сектор – с 44,1%. Секторите на третичния сектор зареждат различни тенденции в приходите – някои от тях изпитват последиците от икономическата криза по-тежко – Операции с недвижими имоти, докато други са по-успешни в адаптирането към новите икономически условия.

Що се отнася до 2016 г., в окръг Телеорман функционират общо 5174 предприятия от нефинансовия сектор.

Към 2016 г. на територията на община Червен бряг функционират общо 723 предприятия от нефинансовия сектор. По брой служители по-голямата част от тях са от типа „микро“ и „малки“.

Средните и големите предприятия са малко. Относителният им дял е само 1,5% от общия брой предприятия. Това са производствени звена както от вторичния, така и от третичния сектор (образователни институции болници, търговски обекти и др.). Не са наблюдавани съществени различия в структурата на предприятията за анализирания период – има лек ръст на „микро“ предприятията (с броя на заетите до 9 години) – от 90,9% (2013) на 91,4.

Целева стойност: 5897.00

 

3. Местни публични органи

Описание:

Местните публични органи ще бъдат адресирани от събитията по проекта, като местна полиция, община Александрия, окръжен съвет. Също така за ПП насочените власти са местните власти от община Червен бряг, градовете Девенци, Телиш, Чомаковци.

Целева стойност: 7.00

 

4. Заинтересовани групи, включително и неправителствени организации

Описание:

НПО от сектор транспорт и / или пътно строителство на Александрия и Червен-Бряг, или Асоциация на жертвите на пътнотранспортни произшествия (РО) и др.

Целева стойност: 4.00

 

5. Национален публичен орган

Описание:

Национални публични органи, отговорни за безопасността на движението или пътната инфраструктура като Министерство на транспорта, Национална пътна полиция, Румънски пътен орган, Държавна инспекция по строителството, Агенция за опазване на околната среда, Държавна инспекция за контрол на движението по пътищата, Румънски автоматичен регистър и подобни органи от България.

Целева стойност: 10.00