Информация

Общата цел на проекта е да се осигури по-добра свързаност на TEN-T за Александрия и Червен-Бряг при условия на безопасност на движението. Развитието на транспортните мрежи в трансграничния регион ще улесни междурегионалното сътрудничество и ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на бизнес сектора, мобилността на работната сила и все пак за устойчивото регионално развитие. Рехабилитацията на пътната инфраструктура, съответно 4500,20 м в Александрия и 8000 м в Червен Бряг ще подобри условията за безопасност на движението, конкурентоспособността на двете общини, ще позволи по-добро използване на туристическия потенциал и ще подобри капацитета за сътрудничество на партньорите в областта на транспорта. Рехабилитираната пътна инфраструктура ще намали времето за пътуване, ще спомогне за намаляване на замърсяването, ще помогне за ограничаване на задръстванията.

Проектът има за цел да допринесе за консолидирането на устойчива европейска и трансгранична транспортна система, свързана с основната мрежа TEN-T. Всички дейности, които ще бъдат изпълнени в проекта, допринасят за постигането на устойчиво развитие на регионите и подобряването на пътната безопасност.

Проектът ще допринесе за следните резултати: намаляване на разликата между периферни, лошо достъпни региони и добре свързани градски центрове, подобряване на свързаността между Румъния и България: ефективно свързване на третични възли към основната мрежа TEN-T, което ще спомогне за намаляване на времето за пътуване и оптимизиране на логистиката чрез подобрено управление на трафика, подобряване на безопасността, сигурността и екологичните показатели.

Модернизацията на инфраструктурите означава не само рехабилитация на пътищата, но и подобряване на цялостното транспортно планиране и управление на района. Освен това ще бъдат разработени и  карти с опасни пътни участъци и за двамата партньори, които ще покажат къде  пътно-транспортните произшествия са силно концентрирани, медийна кампания за повишаване на осведомеността по отношение на пътната безопасност и наръчник за безопасно шофиране.

Брошура "Внимавай на пътя!"

Наръчник за безопасно шофиране

Наръчник за добри практики