Партньорство

Партньори по проекта са Община Александрия, в качеството си на водещ бенефициент и община Червен бряг в качеството си на бенефициент.